سفارش تبلیغ
صبا ویژن

Neurocognitivetherapy

 آموزش  توانایی های شناختی را در افراد مسن  بهبود می بخشد، اما تأثیر آموزش شناختی بر عملکرد روزمره ثابت نشده است. برای تعیین تأثیر آموزش شناختی بر عملکرد روزانه و دوام آموزش بر  این توانایی ها.اثرات دراز مدت آن مورد بررسی قرار گرفته است.

یک پیگیری پنج ساله از یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور   در 6 شهر آمریکا  صورت گرفته است.


در این پزوهش آموزش ده جلسه برای حافظه (حافظه اپیزودیک کلامی)، استدلال (استدلال قیاسی)، یا سرعت پردازش (جستجوی بصری و شناسایی) صورت گرفت.


 
تمرینات شناختی منجر به کاهش  افت عملکرد کارآمد  فعالیت های روزمره زندگی شد. در مقایسه با گروه کنترل، آموزش شناختی منجر به بهبود توانایی های شناختی مشخص شده  شد که 5 سال پس از شروع مداخله ادامه داشت.